Mobilitetspaketet

Mobilitetspaketet är ett gemensamt regelverk inom EU som är framtaget för att:

 • Förbättra arbetsvillkoren för chaufförer
 • Skapa klara och tydliga regler för utstationering av chaufförer
 • Skapa en bättre efterlevnad av gällande och nya regelverk i kampen mot olagliga metoder

Mobilitetspaketet 1, som nu genomförs, sker i olika steg och vissa ha redan trätt i kraft under 2020.

Det som redan är verkställt är:

 • Chauffören får inte tillbringa veckovilan (minst 45 h) i hytten, utan den ska ske i lämplig och inkvartering med lämpliga inrättningar. Boendet ska bekostas av åkaren/arbetsgivaren.
 • Chauffören ska ges möjlighet att återvända till sitt hemland var 3:e-4:e vecka.

Förändringarna som träder i kraft under februari 2022 är mer omfattande och innebär att:

 • Utstationering av chaufför ska ske i de länder som aktuell chaufför kommer trafikera. Bland annat ska arbetsgivaren ange period med start- och slutdatum för uppdraget i respektive land. Samtliga uppgifter ska registreras i IMI, som är ett informationssystem för den inre marknaden
 • När kvoten för cabotagetransporter fyllts är berört ekipage och chaufför hänvisade till att lämna det land, i vilket cabotagetransporterna utförts, för en så kallad avkylningsperiod (cooling-off period) som måste vara i minst fyra dagar innan man får återvända
 • Undantag för cabotagetransporter (vägdelen) vid kombinerade transporter slopas
 • Fordon skall återvända till ursprungslandet, det land i vilket fordonet är registrerat, var åttonde vecka
 • Antalet tillåtna cabotagetransporter kommer fortsatt att vara maximalt tre styck under en 7 dagars period efter avslutad internationell transport

Konsekvenserna av de redan införda stegen tillsammans med de steg som införs framöver kommer att bli följande:

 • Bristen på kapacitet och chaufförer kommer att bli än mer kännbar och omfattande än den redan är under rådande ansträngda situation
 • Ökad, mer komplicerad och fördyrad administration
 • Dyrare omkostnader, minskad kapacitet och den ökade administrationen leder till ökade fraktpriser
 • Miljöpåverkan

Utöver ovan kommer ytterligare beslut att genomföras framöver enligt nedan:

 • Fr.om. maj 2022 kommer även lätta transportfordon med en vikt över 2,5 ton att omfattas av EU:s normer för åkerier
 • Under 2023-2025 införs ”Smarta färdskrivare version2”. Initialt sker det i nya fordon men under perioden även i äldre för att 2025 finnas i samtliga berörda fordon

Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom vi får mer information.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB